Giải pháp cung cấp

Gói giải pháp

BASIC
CMDD + CryptoSHIELD
Không chia theo thiết bị đầu cuối?
Giới hạn 1 thiết bị / 1 gói
Phần mềm đâỳ đủ tính năng
Cài đặt trên Hệ điều hành Window (PC, Server)
Đăng ký
PRO
CMDD + CryptoSHIELD + WAF + C-Mon
Chia theo thiết bị đầu cuối?
Không giới hạn thiết bị
Giám sát 24x7x365
Báo cáo định kỳ hàng tuần có phân tích và báo cáo phát sinh sự cố nguy hiểm cao
Đăng ký
PREMIUM
CMDD + CryptoSHIELD + WAF
Chia theo thiết bị đầu cuối?
Không giới hạn thiết bị
Phần mềm đâỳ đủ tính năng
Cài đặt WAF trên máy chủ hoặc Cloud của khách hàng, không gồm dịch vụ giám sát
Đăng ký

のスキル
CMCサイバーセキュリティ

お問い合わせ