Quản lý dự án (2)

Phòng phát triển sản phẩm

Hà Nội, Việt Nam
23.05.2022

25,000,000 VNĐ

ỨNG TUYỂN

Thiết kế truyền thông (3)

Phòng CNTT

Hà Nội, Việt Nam
23.05.2022

12,000,000 VNĐ

ỨNG TUYỂN

Telesale (5)

Phòng kinh doanh

Hà Nội, Việt Nam
23.05.2022

15,000,000+ VNĐ

ỨNG TUYỂN